Gebruikersvoorwaarden

Informatie

COMMUNITY RICHTLIJNEN GIRLSCENE.NL

Artikel 1 – Je relatie met Girlscene.nl

 1. Op jouw gebruik van de website van Girlscene.nl (hierna: de ‘Website’), en op alle aan jou door Girlscene.nl op of vanaf of via de Website te leveren Girlscene.nl software, data feeds en/of diensten (hierna gezamenlijk: de ‘Dienst’), zijn deze Community Richtlijnen (hierna: de ‘Richtlijnen’) van toepassing. Ook zijn deze Community Richtlijnen van toepassing op al jouw plaatsingen van Content op of via de Dienst. Onder ‘Content’ wordt begrepen tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die je met gebruikmaking van de Dienst kunt bekijken, waartoe je toegang kunt verkrijgen of die je kunt plaatsen op of via de Dienst.
 2. ‘Girlscene’ betekent Girlscene.nl, uitgegeven door Hi Label te Theophile de Bockstraat 37, 1058TX Amsterdam

Artikel 2: Aanvaarding van de Richtlijnen

Om van de Dienst gebruik te maken, dien je met de Richtlijnen akkoord te gaan. Het is niet toegestaan om van de Dienst gebruik te maken, indien je de Richtlijnen niet aanvaardt. Je aanvaardt de Richtlijnen door eenvoudigweg van de Dienst gebruik te gaan maken.

Artikel 3: Girlscene-accounts

 1. Om bepaalde onderdelen van de Website of andere onderdelen van de Dienst te kunnen gebruiken of benaderen, dien je een Girlscene-account aan te maken. Daarbij dien je juiste en volledige informatie te verstrekken, die geen inbreuk maakt op rechten van derden. Indien je informatie verstrekt die onvolledig, incorrect, verouderd of anderszins in strijd met de Richtlijnen is, dan wel indien Girlscene redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de informatie in je Girlscene-account onvolledig, incorrect, verouderd of anderszins in strijd met de Richtlijnen is, heeft Girlscene het recht om je Girlscene-account te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.
 2. Bij het aanmaken van een Girlscene-account dien je een wachtwoord op te geven. Het is belangrijk dat je dit wachtwoord op een veilige plaats bewaart en geheim houdt. Mocht je op de hoogte raken van een schending van de beveiliging of van eventueel ongeoorloofd gebruik van jouw Girlscene-account, dan dien je Girlscene daar direct van op de hoogte te stellen.
 3. Je gaat ermee akkoord dat alleen jíj (jegens Girlscene en anderen) verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die op jouw Girlscene-account plaatsvinden.
 4. Indien je minderjarig bent, is het je slechts toegestaan een Girlscene-account aan te maken en te gebruiken indien je daartoe toestemming hebt verkregen van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4: Algemene rechten en verplichtingen voor gebruik

 1. Girlscene verleent je bij deze toestemming om de Dienst te gebruiken op de in de Richtlijnen vastgelegde wijze. Je gaat ermee akkoord dat je te allen tijde gedurende jouw gebruik van de Dienst alle bepalingen van de Richtlijnen in acht zult nemen.
 2. Het is je niet toegestaan om de Website en de Dienst te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Richtlijnen, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, geldend in Nederland of daarbuiten, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die het maatschappelijk verkeer betaamt.
 3. Het is je onder meer niet toegestaan om de Website en de Dienst te gebruiken voor:
  • het aannemen van een valse identiteit;
  • het doen van onrechtmatige uitlatingen, daaronder begrepen racistische, discriminerende en obscene uitlatingen;
  • het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, ondernemingen en andere organisaties;
  • het op enige wijze schaden van minderjarigen;
  • het verzamelen of vergaren van persoonlijke gegevens aangaande de gebruikers van de Website en/of de Dienst (waaronder mede de Girlscene-accountnamen dienen te worden verstaan);
  • het aanbieden, openbaar maken, wijzigen en/of verveelvoudigen van software, content en andere materialen die inbreuk maken op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
  • het aanbieden van inbreukmakende links en/of links naar illegale en/of inbreukmakende materialen;
  • het bevorderen, al dan niet door het verschaffen van informatie, van illegale activiteiten, daaronder begrepen het toebrengen van lichamelijk letsel tegen enige persoon of groep, dierenmishandeling en het vervaardigen van wapens;
  • het aanbieden van goederen of diensten in strijd met enige wettelijke bepaling;
  • het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
  • het verspreiden van virussen of andere materialen of software gericht op het beperken of onmogelijk maken van de werking van computersystemen, telecommunicatiesystemen of het internet;
  • het wijzigen of aanpassen van enig gedeelte van de Website en/of de Dienst (met inbegrip van de Girlscene-Widgets en de daaraan verwante technologie);
  • het met behulp van andere technieken en/of middelen dan de Dienst Content te benaderen;
  • het onklaar maken van dan wel anderszins ingrijpen in de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Dienst of het trachten daartoe;
  • het gebruikmaken van enigerlei geautomatiseerd systeem (of het lanceren van een dergelijk systeem), met inbegrip van doch niet beperkt tot een robot, spider of off-line reader, waarmee via de Dienst over een bepaalde periode meer aanvragen aan de servers van Girlscene worden verstuurd dan iemand redelijkerwijze in die periode kan genereren door gebruikmaking van een openbaar beschikbare, standaard (d.w.z. niet-aangepaste) webbrowser;
  • het beperken van derden in de mogelijkheid de Website en de Dienst en/of het internet te gebruiken;
  • het via een technische maatregel verhullen van de herkomst van enige op de Website geplaatste materialen.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Girlscene is het je daarnaast niet toegestaan om:
  • op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website of de Dienst te verspreiden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Content, tenzij Girlscene je door middel van de functionaliteit die wordt geboden door de Dienst, tot verspreiding in staat stelt;
  • toegang tot de Dienst te verkopen;
  • advertenties, sponsoractiviteiten of promoties geplaatst op of binnen de Dienst of Content te verkopen;
  • bij de uitoefening van handelsactiviteiten en/of in verband met een commerciële onderneming enkel en alleen ten behoeve van het werven van opdrachten van de Website of de Dienst gebruik te maken;
  • de gebruikers van de Website met betrekking tot de door hen geplaatste Content voor zakelijke doeleinden te benaderen;
  • om Content te kopiëren, verspreiden, uit te zenden, weer te geven, te verkopen, in licentie te geven of anderszins te exploiteren voor enig ander doeleinde.
 5. Girlscene verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om gebruik te maken van spiders voor het kopiëren van materiaal vanaf de Website, evenwel uitsluitend met het doel om openbaar beschikbare zoekindices voor het materiaal te maken, doch geen caches of archieven van dat materiaal. Girlscene behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.
 6. Girlscene is zich voortdurend aan het vernieuwen, teneinde haar gebruikers het allerbeste te kunnen bieden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en de aard van de door Girlscene te verlenen Dienst van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen veranderen. Als onderdeel van deze voortdurende vernieuwing erken je en ga je ermee akkoord dat Girlscene zonder voorafgaande kennisgeving de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties) (al dan niet tijdelijk) kan stopzetten. Het is je te allen tijde toegestaan om niet meer van de Dienst gebruik te maken. Daarvan hoeft je Girlscene niet speciaal op de hoogte te stellen.

Artikel 5: Door jou geplaatste content

 1. Als houder van een Girlscene-account kun je Content plaatsen. Je begrijpt dat Girlscene, ongeacht of dergelijke Content wordt gepubliceerd, geen geheimhouding met betrekking tot die Content garandeert.
 2. Je behoudt al jouw eigendomsrechten op de door jou geplaatste Content, maar je verleent Girlscene en de andere gebruikers van de Dienst beperkte licentierechten. Deze rechten zijn omschreven in artikel 6 van deze Richtlijnen.
 3. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat alleen jíj verantwoordelijk bent voor de door jou geplaatste Content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Girlscene onderschrijft Content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door jou en andere gebruikers geplaatste Content af.
 4.  Je gaat ermee akkoord dat jouw gedragingen op de Website zullen voldoen aan de van tijd tot tijd bij te werken Communityrichtlijnen van Girlscene (en dat de inhoud van door jou geplaatste Content daar tevens aan zal voldoen), en alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.
 5. Je gaat ermee akkoord dat je geen Content op de Website zult plaatsen of naar de Website zult uploaden met een inhoud die je niet in bezit mag hebben of die Girlscene in verband met de verlening van de Dienst niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
 6. Je gaat ermee akkoord dat Content die je op de Website hebt geplaatst, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden, of materiaal waarop eigendomsrechten van derden rusten (met inbegrip van auteurs-, portret-, privacy- en/of publiciteitsrechten) zal bevatten, tenzij je over een officiële licentie of officiële toestemming van de rechtmatige eigenaar beschikt, of op een andere wijze juridisch gerechtigd bent om het materiaal in kwestie op de Website te plaatsen.
 7. Je verklaart en garandeert dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, (eigendoms-)rechten, instemming en toestemming beschikt om Girlscene in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de Dienst gebruik te maken van de door jou geplaatste Content (en dat je daarover zult blijven beschikken) en om anderszins op de door de Dienst en de Richtlijnen beoogde wijze van de door jou geplaatste Content gebruik te maken.
 8. In het geval dat Girlscene kennis krijgt van een mogelijke inbreuk op de Richtlijnen, behoudt Girlscene zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of de Content aan de in de Richtlijnen vermelde inhoudseisen voldoet. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Girlscene dergelijke Content verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, je toegang voor het plaatsen van Content die in strijd is met de Richtlijnen beëindigen.
 9. Je begrijpt en erkent dat je bij het gebruik van de Dienst eventueel kunt worden blootgesteld aan Content die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor je is. Je gaat ermee akkoord om afstand te doen van, en je doet bij deze afstand van, alle juridische of andere rechten of (rechts)middelen waarover je (eventueel) met betrekking tot die Content jegens Girlscene beschikt.

Artikel 6: Door jou aan Girlscene in licentie te geven rechten

 1. Als je Content naar de Dienst uploadt of die Content daarbinnen plaatst, dan verleen je Girlscene een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content in verband met de verlening van de Dienst en anderszins in verband met het aanbieden van de Dienst en de ondernemingsactiviteiten van Girlscene, waaronder ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk promoten en verder verspreiden van de Dienst (en daarvan afgeleide werken), in Girlscene media-formats en via Girlscene mediakanalen dan ook. Daarnaast verleen je iedere gebruiker van de Dienst een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het zich via de Dienst toegang verschaffen tot de door jou geplaatste Content, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Content, voor zover op grond van de functionaliteit van de Dienst en ingevolge de Richtlijnen is toegestaan.
 2. De door jou met betrekking tot de Content verleende licenties zijn eeuwigdurend en onherroepelijk, doch laten anderszins jouw eigendomsrechten, die door jou worden behouden (zoals in lid 5.2 hierboven vermeld), onverlet.
 3. Girlscene staat open voor en stimuleert je tot het geven van feedback, reacties, commentaar en suggesties tot het verbeteren van de Website en de Dienst (‘Feedback’). Door het geven van Feedback erken je en ga je ermee akkoord dat alle Feedback het exclusieve eigendom is van Girlscene en dat je al jouw eventuele intellectuele eigendomsrechten op de Feedback en de in de Feedback genoemde zaken (waaronder copyrights, patenten, merkenrechten en handelsgeheimen) overdraagt op Girlscene.

Artikel 7: Beleid inzake schending van auteursrechten

Girlscene voert een duidelijk beleid inzake auteursrechten in relatie tot Content die inbreuk maakt op het auteursrecht van derden. De nadere bijzonderheden van dat beleid tref je aan in het Girlscene.nl Auteursrechtenbeleid. Als onderdeel van dat beleid zal Girlscene je toegang tot de Dienst, indien is vastgesteld dat je op regelmatige basis inbreuk pleegt, intrekken. Daarvan is sprake, indien je twee keer of meer omtrent een inbreukmakende activiteit bent gewaarschuwd.

Artikel 8: Content van Girlscene op de Website

Met uitzondering van de door jou geplaatste Content behoort alle overige Content binnen de Dienst via eigendom of krachtens licentie toe aan Girlscene. Alle auteursrechten, merkenrechten en overige intellectuele eigendomsrechten op Content die niet door jou is geplaatst behoren toe aan Girlscene dan wel aan haar licentiegevers of partners. De in de Content van Girlscene voorkomende handels- en/of dienstenmerken van derden betreffen de handels- en/of dienstenmerken van hun respectievelijke eigenaren. Dergelijke Content mag – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Girlscene dan wel, indien van toepassing, haar licentiegevers – voor welk ander doel dan ook niet worden gedownload, gekopieerd, verveelvoudigd, verspreid, verzonden, uitgezonden, vertoond, verkocht, in licentie worden gegeven of anderszins worden geëxploiteerd.

Artikel 9: Links vanaf Girlscene

 1. In de Dienst kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen die niet in eigendom aan Girlscene toebehoren of buiten haar zeggenschap vallen. Girlscene heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid en/of de praktijken op websites van derden.
 2. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Girlscene niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van de bedoelde externe websites of bronnen en geen advertenties, producten of ander materiaal onderschrijft dat op die websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
 3. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Girlscene niet aansprakelijk is voor de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van de beschikbaarheid van de Website of die externe websites of bronnen, of ten gevolge van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van de advertenties of producten dan wel het overige materiaal dat op de Website of de externe websites of in die bronnen voorkomt dan wel vanaf die websites of bronnen beschikbaar is.
 4. Girlscene raadt je aan om bij het verlaten van de Website en/of de Dienst goed op te letten en kennis te nemen van de Richtlijnen en het privacybeleid van elke andere door jou bezochte website.

Artikel 10: Het beëindigen van jouw relatie met Girlscene

 1. De Richtlijnen zullen van kracht blijven, totdat deze door jou of Girlscene zoals hierna vermeld worden beëindigd.
 2. Indien je jouw juridische overeenkomst met Girlscene wilt beëindigen, dan kan dat te allen tijde door middel van: een kennisgeving aan Girlscene dat je jouw Girlscene-account wilt verwijderen. Deze (schriftelijke) kennisgeving dient te worden verstuurd aan het adres van Girlscene zoals dat aan het begin van deze Richtlijnen is vermeld, of per e-mail aan service [at] Girlscene.nl.
 3. Het is Girlscene te allen tijde toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen, indien je een bepaling van de Richtlijnen niet bent nagekomen (dan wel je hebt gedragen op een wijze waaruit duidelijk blijkt dat je niet voornemens of in staat bent om de Richtlijnen na te leven). Tevens is het Girlscene toegestaan om haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen als Girlscene daartoe op grond van de wet verplicht is (bijvoorbeeld als de verlening van de Dienst aan jou onrechtmatig is of wordt).
 4. Girlscene is gerechtigd haar juridische overeenkomst met jou te beëindigen indien Girlscene ertoe overgaat om geen Dienst meer te verlenen omdat de verlening van de Dienst aan jou door Girlscene, naar de mening van Girlscene, niet langer commercieel haalbaar is. Girlscene zal, waar mogelijk, redelijke kennisgeving geven van een dergelijke beëindiging.
 5. De beëindiging van de Richtlijnen laat onverlet alle juridische rechten, verplichtingen en plichten waarvan jij en Girlscene hebben geprofiteerd, waaraan jij en Girlscene onderworpen zijn geweest (of die in de loop der tijd tijdens de geldigheid van de Richtlijnen zijn opgebouwd) dan wel waarvan uitdrukkelijk is bepaald dat deze voor onbepaalde tijd van kracht blijven.

Artikel 11: Uitsluiting van garanties

 1. Niets in de Richtlijnen zal de wettelijke rechten aantasten waar je als consument te allen tijde recht op hebt en die je niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven.
 2. De Dienst wordt verleend in de toestand waarin deze zich bevindt. Girlscene geeft met betrekking daartoe geen enkele garantie of conformiteit aan jou af. Met name verklaart of garandeert Girlscene jegens jou niet dat jouw gebruik van de Dienst aan jouw eisen zal voldoen en/of onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen, dat eventuele door jou ten gevolge van jouw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn en/of dat fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van de Dienst aan jou verstrekte software zullen worden hersteld.
 3. Op de Dienst zijn geen Richtlijnen, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Richtlijnen zijn vastgelegd.

Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Niets in de Richtlijnen sluit de aansprakelijkheid van Girlscene voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt en niets in die Richtlijnen beperkt die aansprakelijkheid van Girlscene.
 2. Behoudens de algemene, in lid 13.1 vastgelegde bepaling is Girlscene niet jegens jou aansprakelijk voor:
  de indirecte of gevolgschade die je eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door jou te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of je zakelijke reputatie en het verlies van gegevens;

  • de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van het vertrouwen dat je hebt gesteld in de volledigheid of juistheid van de Content, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen jou en een adverteerder of sponsor wiens advertenties of Content in de Dienst verschijnen;
  • de schade die je eventueel lijdt als gevolg van veranderingen die Girlscene eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
  • de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van jouw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens;
  • de schade die je eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat je niet de juiste accountinformatie aan Girlscene hebt verstrekt of dat je jouw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande jouw Girlscene-account niet op een veilige plaats hebt bewaard en/of geheim hebt gehouden.
 3. De in lid 13.2 vastgelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Girlscene gelden ongeacht of Girlscene van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Artikel 13: Algemene juridische bepalingen

 1. De Richtlijnen vormen de gehele juridische overeenkomst tussen jou en Girlscene, zijn van toepassing op jouw gebruik van de Dienst en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen jou en Girlscene in relatie tot de Dienst volledig.
 2. Je gaat ermee akkoord dat het Girlscene is toegestaan om kennisgevingen aan je te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Richtlijnen, per e-mail, gewone post dan wel middels het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst.
 3. Je gaat ermee akkoord dat, indien Girlscene een bepaald in de Richtlijnen neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Girlscene op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet kan worden opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Girlscene.
 4. Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Richtlijnen ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Richtlijnen worden verwijderd zonder de overige Richtlijnen aan te tasten. De resterende bepalingen in de Richtlijnen zullen onverminderd geldig en afdwingbaar blijven.
 5. Op de Richtlijnen, alsmede op jouw relatie met Girlscene ingevolge de Richtlijnen, is Nederlands recht van toepassing. Jij en Girlscene komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Richtlijnen voortvloeien.